ธกส ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

ธกส

วันนี้เรามาทำความรู้จักพร้อมความเข้าใจว่าตัวย่อ ธกส ออนไลน์ หมายความว่าอย่างไร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Bank for agriculture and agricultural cooperatives เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดนในปัจจุบันนั้นกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 99.79 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ถือหุ้นร้อยละ 0.18 และบุคคลทั่วไปถือหุ้นร้อยละ 0.03 สล็อตpg

ตราธนาคารเริ่มก่อตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตอนล่างมีอักษรย่อชื่อของธนาคาร ธก ส.ภายในขอบมีรูปถุงเงินและรวงข้าว ซึ่งหมายถึง การให้เงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตรและการออมเงิน ตราธนาคารในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเมื่อคณะกรรมการ ธก ส.มีมติเมื่อการประชุม ได้กำหนดตราของธนาคารใหม่เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม และง่ายต่อการจดจำเป็นโดยมีความหมายแตกต่างกันไปดังนี้

กรอบรูปสี่เหลี่ยม หมายความว่า ความต่อเนื่อง การสื่อสัมพันธ์อันดี การบริการ ความเข้าใจ ความร่วมมือ การประสานประโยชน์ต่าง ๆ  ความผู้พัน ความไม่มีสิ้นสุดระหว่างรัฐบาล เช็คเงินธกส และ เกษตรกรลูกค้า ซึ่งจะผูกสัมพันธ์เป็นวัฏจักรต่อเนื่องตลอดไป เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่สามารถที่จะขาดจากกันได้

ธ.ก.ส สีขาว หมายความว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของภาครัฐ ที่มีการบริหารการจัดการด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

รวงช้าวสีทอง หมายความว่า อาชีพหรือการดำเนินการของเกษตรกร คือการเกษตรและอาชีพที่มีลักษณะต่อเนื่องจากอาชีพการเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของภาคเกษตรกรรม สัญลักษณ์แทนเกษตรกรลูกค้า ซึ่งเป็นหลุ่มเป้าหมายของธนาคาร

พื้นที่สีน้ำเงิน หมายความว่า สีของกระทรวงการคลัง ซึ่ง ธนาคารธกส ภาษาอังกฤษ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

ธกส สลาก

มาทำความรู้จักจุดเริ่มต้น ธกส สาขา ใกล้ฉัน

พ.ศ.2509 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส สลาก ) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหรกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร

ผู้จัดการคนแรกของ ธ.ก.ส นายจำเนียร สาระนาค ได้วางรากฐานการดำเนินงานพร้อมทั้งอุดมการณ์การทำงานให้พนักงาน ธกส สาขาในห้าง ทุกคนละเว้นการอันควรต่าง ๆ โดยได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ซื่อสัตว์ สุจริต และไม่เบียดลูกค้า เพราะงานทำสินเชื่อการเกษตร เป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อน ต้องศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่สมอ เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญยิ่งขึ้น ขอให้ท่านละเว้นการอันควรละเว้น ไม่เบียดเบียนลูกค้า จงทำงานหนัก เร่งรัด ฉับไว ถูกต้องและ แม่นยำ และความซื่อสัตว์สุจริต ซึ่งพนักงานถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

ปรับบทบาทสู่ธนาคารพัฒนาชนบท มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทและภาคเกษตรครบวงจรมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน โดยการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางใช้กระบวนการสหกรณ์และผู้ประกอบการ เป็นแกนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรกรไทย เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการผลิตแบบบูรณาการ พร้อมทั้งยังยกระดับเกาตรกรทายาทเป็น smart farmer ให่ความสำคัญกับนโนบาย สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เพื่อเพิ่มประวิทธิภาพในการดำเนินงานในการให้บริการ ผ่านช่องทางเทคโนโลยีทางการเงิน และพฤติกรรมตามความต้องการของลูกค้า ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรรเพื่อร่วมขับเคลื่อนภาครกิจต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายในการสร้าง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิจของเกษตรกรรายย่อยและให้บริการสินเชื่อที่หลากหลาย ยังคงมุ่งมั่นกับภารกิจพัฒนานบทภายใต้ปรัชชาของเศรษฐิจพอเพียง โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งขยายการให้บริการสินเชื่อไปสู่บุคคล ผุ้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสหกรณ์ทุกประเภทให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ พร้อมทั้งยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรายได้เพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีฐานะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตว์ มีสำนึกรับผิดชอบ และใช้ชีวิตพอเพียงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไปในแนวทางเดียวกัน ทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา ธ.ก.ส มุ่งมั่นต่อพัธกิจที่มีต่อเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร และเศรษฐกิจภาคเกษตรในชนบทให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

มุ่งลดบทบาท เงินกู้นอกระบบ ธ.ก.สให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อเพื่อการผลิตระยะสั้น และ ระยะปานกลาง แก่เกษตรกรให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็ว เพื่อลดบทบาทของเงินกู้นอกระบบโดยสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ที่ให้สินเชื่อแกเกษตรรายคน โดนใช้บุคคละในกลุ่มค้ำประกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน สร้างรากฐานความพร้อมของเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ และฐานะการเงินที่มั่นคงให้แก่การเกษตรกร

วัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตร หรือสหกรณ์การเกษตรสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม ประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาความรู้ทางด้ายเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเกษตรหรือครอบครัวเกษตรดำเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบ เกษตรกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารการจัดการยริหารจัดการแก่บุคคล รวทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการเงินการลงทุน การผลิต และการแปรรูป และการตลาดหรือเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรฐกิจหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

วัตถุประสงค์ ธ.ก.ส.

 1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรสำหรับการ
  • ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
  • ประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้
  • พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร
  • ดำเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบ เกษตรกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร
 2. ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม
 3. ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน รวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร หรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด หรือเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์

บทความที่น่าสนใจ all4slots

 • askmebet | สล็อต ask me bet
 • หมากรุก | หมากรุกสากลออนไลน์