กรมบัญชีกลาง

กลมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง  มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การกำกับดูแลนโยบายและมาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ กรมบัญชีกลาง สมัครสอบ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ 

กลมบัญชีกลาง 1

มีอำนาจหน้าหน้าที่ดังนี้

1.ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบริหารการคลังของประเทศในด้านการบริหารเงินคงคลัง ต่อกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี เช็คสิทธิกรมบัญชีกลาง

2.ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง การบัญชีการพัสดุภาครัฐและการตรวจสอบภายในเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

3.ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรฐาน การกำกับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในภาครัฐ

5.ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้งติดตามการดำเนินงานและการบริหารด้านการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายด้านการคลังของประเทศ

6.ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนำเงินส่งคลัง และการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน รวมทั้งพิจารณาทำความตกลงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่ส่วนราชการขอทำความตกลง

7.ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง กรม บัญชี กลาง รับ สมัคร งาน

8.พัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณในด้านกำกับดูแล การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ การทบทวนประสิทธิภาพและความจำเป็นในการดำเนินงานของเงินนอกงบประมาณอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำกับและบริหารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ

กลมบัญชีกลาง 2

9.กำหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ

10.พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำกับดูแลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบสิทธิกรมบัญชีกลาง e-filing

11.ดำเนินเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชี ตลอดจนการจัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินของแผ่นดิน

12.ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

13.ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ

14.ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ

15.ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการปฏิบัติงานทางการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

16.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ระบบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง

กลมบัญชีกลาง 3

ระบบข้อมูลพื้นฐาน 

เป็นระบบที่ใช้กำหนดข้อมูลของรหัสและชื่อรหัสประเภท Master Data ที่ระบบฐานข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการจะต้องใช้งานร่วมกัน เช่น รหัสตำแหน่ง รหัสจังหวัด/อำเภอ/ตำบล รหัสธนาคาร รหัสสถานภาพ รหัสการศึกษา ฯลฯ เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของระบบต่างๆในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนฯ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสอบถาม/ค้นหาข้อมูลได้ กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน

ระบบทะเบียนประวัติ 

เป็นระบบที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงการพ้นจากราชการ โดยรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บจะประกอบด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัว เช่น ครอบครัว สถานภาพสมรส คู่สมรส บุตร ข้อมูลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประวัติการรับราชการ การได้รับความดีความชอบ วินัย การลา วันทวีคูณ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ และยังเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบการจ่ายเงินเดือนฯ

ระบบบัญชีถือจ่าย 

เป็นส่วนหนึ่งของระบบทะเบียนประวัติจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นรวบรวมรายละเอียดความเคลื่อนไหวของอัตรา และผู้ครองอัตราระหว่างปี เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย.. สับเปลี่ยนอัตราเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน เปลี่ยนตำแหน่ง การพ้นจากราชการ หรือในกรณีอื่นใด อันเป็นเหตุให้อัตราและผู้ครองอัตราที่ครองอยู่ตามบัญชีเงินเดือนประจำปีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่วนราชการจะต้องแจ้งต่อกรม บัญชีกลางเพื่อตรวจสอบ

ระบบการจ่ายเงินเดือน

เป็นระบบที่จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกจ่ายเงินในระดับของศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมหลักในการเบิกจ่ายและลงบัญชีในระบบ GFMIS โดยให้ส่วนราชการใช้งานร่วมกันในมาตรฐานเดียวกันในการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือนให้กับข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ซึ่งจะทำให้ข้าราชการ..ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจ่ายเงินเดือน..เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยตรงจากกรม บัญชีกลาง อีกทั้ง ช่วยอำนวยความสะดวกกับส่วนราชการในงานการเบิกจ่ายเงินรายเดือนและงานสิ้นปี และที่สำคัญที่สุด คือ กรม บัญชีกลางยังสามารถทำการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการและตอบสนองการใช้งานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โดยไม่เสียการควบคุม ตรวจสอบเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง

ระบบงานสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ 

เป็นระบบที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำมาจัดทำสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการใช้ข้อมูลในระดับเชิงปฏิบัติการและเชิงบริหารให้กับกรม บัญชีกลาง ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งขององค์กรและภาครัฐ ในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การกำกับ ดูแลการใช้งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการด้านงบบุคลากร..ของกรม บัญชีกลาง

ระบบลงทะเบียน 

เป็นระบบสำหรับให้ผู้ใช้งานของส่วนราชการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้งานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ และ Token Key

ระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน 

เป็นระบบสำหรับให้ผู้ใช้งานหน่วยย่อยของส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูลเงินเพิ่มและหนี้สินต่างๆของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการแต่ละคนในหน่วยงานเพื่อส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการต่อไป

ระบบบริการข้อมูล 

เป็นระบบสำหรับให้ผู้ใช้งานที่เป็นข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการแต่ละคนของส่วนราชการเข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการดำรงตำแหน่ง สลิปเงินเดือนและสามารถพิมพ์รายงานได้

ระบบรักษาความปลอดภัย 

เป็นระบบสำหรับผู้ดูแลระบบใช้สำหรับกำหนดรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน สิทธิการเข้าใช้งานและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน

ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

คุณสมบัติผู้ยื่นขอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรม บัญชีกลาง

5.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรม บัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม บัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรม บัญชีกลาง

11.เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ ติดตั้ง หรือจัดจำหน่าย และ/หรือให้เช่า ระบบคอมพิวเตอร์ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา

12.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา สำหรับเอกสารแนบ 2 ข้อ 1 2 และ 3

13.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการจำหน่ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๑ แห่ง มูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลา 5 ปี จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา พร้อมทั้ง แนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกโดยหัวหน้าหน่วยราชการ หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติราชการแทน โดยถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาซื้อขาย

14.ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วม กรม บัญชีกลางจะปฏิบัติตาม แนวทางพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วม

15.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ทุกรายการ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้กรม บัญชีกลาง ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี